O szkole


Szkoła posiada szerokie możliwości kształcenia, zapewnia zdobycie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym
społeczeństwie, dba o rozwój młodzieży, uczy twórczego myślenia, rozwija pasje
uczniów, wzmacnia ich wiarę w siebie, choć wymagająca jest przyjazna uczniom
i bezpieczna. Realizuje zaplanowane cele kształcenia poprzez odpowiednią
organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnego z planem nauczania,
obejmującym przedmioty ogólnokształcące i praktyczne.

 

Struktura organizacyjna szkoły przedstawia się następująco:

 

Technika –czteroletnie

 

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych,
zawód: technik eksploatacji portów i terminali,
zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego,
zawód: technik hotelarstwa,
zawód: technik logistyk.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

zawód: oddziały wielozawodowe - trzyletni cykl kształcenia.

 

Liceum Ogólnokształcące – trzyletnie