Aktualności


2015-03-02

G I M N A Z J A L I S T O ! ! !

KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum do ukończenia 18-tego roku życia.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:
Kryterium pierwszeństwa (w przypadku równej liczby punktów)
• Sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych (dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium pierwszeństwa jest oświadczenie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum);
• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia (dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium pierwszeństwa jest opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej);
• - wynik z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
- ocena zachowania
- wynik z egzaminu gimnazjalnego
- średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
(dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium pierwszeństwa jest zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum, dyplom laureata lub finalisty konkursu)
5. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
6. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń komisji konkursowej dla uczestników konkursu nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
7. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).
8. Punkty przyznawane są za
• egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt)
• za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt.).
9. Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje max. 100 pkt. Punkty przeliczone są w następujący sposób:
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
- należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2
(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji)
10. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń otrzymuje max. 100 pkt
Przez określenie “przedmioty wybrane ” rozumie się:
W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
• język polski
• WOS
• język obcy
• wychowanie fizyczne
W ZAWODACH TECHIK HOTELARSTWA, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK EKPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
• język polski
• język obcy
• geografia

• informatyka

W ZAWODZIE TECHIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
• język polski
• język obcy
• biologia/chemia

• informatyka
11. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w p.10. uczeń otrzymuje punkty:
18 punktów – stopień celujący,
14 punktów – stopień bardzo dobry,
10 punktów – stopień dobry,
6 punktów – stopień dostateczny,
2 punktów – stopień dopuszczający.
12. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) 13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za tytuł laureata innego konkursu organizowanego przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów,
b) 7 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125),
c) 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,
d) 2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania
5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się
2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).
e) 2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,
f) 2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
g) do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny
z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).
13. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:
6 punktów – stopień celujący
5 punktów – stopień bardzo dobry
4 punkty – stopień dobry
3 punkty – stopień dostateczny
2 punkty – stopień dopuszczający,
14. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że w przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych kandydaci spełniający warunki określone w p.4. umieszczani są w pierwszej kolejności.
15. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Harmonogram rekrutacji do Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku na rok szkolny 2015/2016
Od 11 maja (poniedziałek) od godz.10:00 do 22 maja (piątek) do godz.15:00
Składanie dokumentów o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru:
• wydrukowany z Systemu (Elektroniczny System Ewidencji Podań) wniosek/podanie o przyjęcie, podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów)
Od 19 czerwca (piątek) od godz.10:00 do 23 czerwca (wtorek) do godz.16:00
Dokonywanie przez kandydatów zmiany decyzji wyboru oddziałów i szkół lub złożenie wniosku, jeżeli nie zostało to uczynione z uzasadnionych przyczyn losowych w terminie od 12 do 23 maja 2014 r. Żeby wprowadzić zmianę swojej decyzji do Systemu należy:
• udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców (prawnych opiekunów),
• anulować złożone podanie,
• upewnić się, czy szkoła wprowadziła do Systemu informację o anulowaniu podania,
• wprowadzić do Systemu nowe informacje,
• wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek o przyjęcie,
• złożyć nowy wniosek do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.
Od 26 czerwca (piątek) od godz.11:00 do 29 czerwca (poniedziałek) do godz.16:00
Składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru:
• oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczonych przez dyrektora gimnazjum)
• oryginału lub kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (poświadczonych przez dyrektora gimnazjum)
• dyplomów i zaświadczeń o konkursach przedmiotowych
• czterech zdjęć legitymacyjnych (podpisanych – nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania)
• koszulki na dokumenty
UWAGA: Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
Od 30 czerwca (wtorek) od godz.9:00 do 2 lipca (czwartek) do godz.16:00
Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.
Do 2 lipca (czwartek) do godz.17:00
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,która uprawnia do przyjęcia.
Od 3 lipca (piątek) od godz.9:00 do 6 lipca (poniedziałek) do godz.16:00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły). Ponadto kandydaci składają karty zdrowia oraz podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów deklarację uczestnictwa w zajęciach religii/etyki oraz WDŻ
UWAGA: Jeśli kandydat nie złoży w terminie oryginałów w/w dokumentów, nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej.
7 lipca (wtorek) do godz.16:00
Szkolna komisja rekrutacyjne ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Do 24 sierpnia (poniedziałek) do godz.14:00
Kandydaci przyjęci do szkoły składają w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Do końca sierpnia
W przypadku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły przeprowadza rekrutacyjne postępowanie uzupełniające według kryteriów ustalonych przez szkołę zgodnie z art. 1 pkt 11, art. 20 zd ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
31 sierpnia (poniedziałek) godz.14:00
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 z uwzględnieniem kandydatów przyjętych w ramach postępowania uzupełniającego.

2015-02-27

Kurier Uczniowski numer 2015/02

Na stronie najnowszy numer Kuriera Uczniowskiego. Zapraszamy do lektury,

2015-02-25

Ogólnopolskie Wybory Książek

         Czytelnicy naszej szkolnej biblioteki 10 lutego 2015 roku wzięli udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek. Organizatorem przedsięwzięcia była Redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Redakcją Biblioteki Szkolne Online. Wyborom patronowała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik- Rostkowska.
         Przedsięwzięcie skierowane do uczniów wszystkich typów szkół na terenie całego kraju ma służyć poznaniu i upowszechnieniu faktycznych zainteresowań czytelniczych młodzieży. Przyczynia się także do promocji czytelnictwa, kształtowania postaw obywatelskich i popularyzacji zasad wyborów.
         W wyborach wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas. Każdy z nich na karcie do głosowania napisał dwa-trzy tytuły książek, które przeczytał w ciągu ostatnich dwóch lat.
W Szkolnej Komisji Wyborczej zasiadły: Edyta Rutkowska (nauczyciel - bibliotekarz), Ewa Kania-Nec (nauczycielka języka polskiego).
         Najwięcej głosów zyskały książki:
Saga Zmierzch, Mayer Stehenie
Gwiazd naszych wina, John Gereen
Władca Pierścieni, Hobbit, J.R.R. Tolkien
         Wyniki szkolnych wyborów zostały przesłane do Organizatora, w odpowiedzi p. Katarzyna Świderska - sekretarz redakcji "Biblioteki w Szkole"- podziękowała za przeprowadzenie wyborów.

2015-01-15

Casting

Chcesz uczestniczyć w fajnym przedsięwzięciu zapoznaj się z poniższymi informacjami.

2015-01-15

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej

14 stycznia 2015r. nasza szkoła pełniła rolę gospodarza rozgrywek o Puchar Starosty Legionowskiego w Halowej Piłce Nożnej. Do rozgrywek przystąpiło pięć szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legionowskiego. Po dość pasjonujących spotkaniach obfitujących w rożne ciekawe rozstrzygnięcia wynikowe sklasyfikowano zespoły na następujących miejscach:

2015-01-12

Sukces ucznia w XIII Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej

          9 grudnia 2014 r. odbył się pierwszy etap XIII Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, organizowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach, w którym brało udział 12 uczniów naszej szkoły z różnych klas. Maksymalnie można było zdobyć 45 punktów za test i zadania.
         Do pierwszego etapu przystąpiło 717 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.
Główna Komisja Konkursowa zakwalifikowała do kolejnego etapu 120 uczniów spośród wszystkich osób biorących udział w XIII Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.
         Komisja ustaliła minimalny próg kwalifikacyjny na poziomie 32 pkt, w związku z czym do
II etapu, który odbędzie się 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Collegium Mazovia, zakwalifikował się uczeń klasy III TEPiT- Konrad Rachuba.

2015-01-12

Szkolny konkurs wigilijny

         19.XII.2014 r. odbył się szkolny konkurs wigilijny „Na najładniej udekorowany stół wigilijny i najsmaczniejszą potrawę”. Koordynatorem konkursu i osobą odpowiedzialną za jego przeprowadzenie była Teresa Gumieniak - nauczycielka gastronomicznych przedmiotów zawodowych. Celem konkursu było kultywowanie polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Najważniejszym momentem tych Świąt jest wieczerza wigilijna. Mimo że Episkopat zniósł post w Polsce, w wigilię większość ludzi spożywa tradycyjne polskie potrawy.
         Komisja w składzie dyr. Anna Tytkowska, Dorota Rusiniak, Teresa Gumieniak, Grażyna Zaremba oceniała przygotowania poszczególnych klas, biorąc pod uwagę następujące kryteria - estetykę stołów, zachowanie tradycji, wykonanie ozdób, smak potraw, prezentację klasy. Wszystkie klasy były pięknie udekorowane, na stołach białe obrusy, stroiki, nawet sianko, choinki, pod nimi prezenty, bardzo dużo polskich, postnych potraw. Komisja miała problem z wyłonieniem zwycięzców. W konkursie brało udział 7 klas - I, II i III TŻ i UG, IV TŻ i GD, I TL; III TEPIT; III TH/TL.
I miejsce zajęła II TŻ i UG, II miejsce I TŻ i UG, 3 miejsce ex aequo kl. I TL i IV TŻ i GD. Uczniowie otrzymali dyplomy. Później odbyły się wigilie klasowe z wychowawcami.

2015-01-12

Gala Finałowa Projektu „Wybory Samorządowe 2014 - Sprawdzam!”

         18 grudnia 2014 r. uczennice naszej szkoły razem z opiekunką - panią Jolantą Bulwicką -Osińską miały przyjemność wziąć udział w gali projektu „Wybory Samorządowe 2014 - Sprawdzam!".
Gala miała miejsce w Centrum Rozrywki ,,Hula-Kula'' w Warszawie. Część oficjalna polegała na przypomnieniu idei projektu, postawionych celów, a także podsumowaniu. Podziękowania organizatorów skierowane do uczestników pozwoliły poczuć się nam naprawdę ważnymi i docenionymi. Każdy z nas został wyróżniony poprzez wyjście na scenę
i odebranie certyfikatu.
Nie był to jednak koniec wrażeń. Organizatorzy projektu zadbali o zregenerowanie naszych sił po długich staraniach o jak najlepszy wynik, wynajmując dla uczestników i opiekunów tory bowlingowe. Posileni przekąskami rywalizowaliśmy ze sobą o tytuł najlepszego gracza.
         Byłam bardzo mile zaskoczona organizacją gali i pozytywną atmosferą, jaka panowała podczas całego spotkania. Na pewno udział w projekcie był dla mnie i moich koleżanek ciekawym i nowym doświadczeniem.

2014-12-09

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE !

         Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”, który jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie od 3 listopada 2014r. do 10 czerwca 2015r. Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci innych młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
         Zgodnie z regulaminem formuła konkursu jest otwarta. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentują swój talent w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film, na temat : „ Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo …”.
Laureatów konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” oceni kapituła konkursu, według jednolitych kryteriów zapisanych w regulaminie.
Prace konkursowe należy składać do 15 marca 2015r. do nauczyciela opiekuna.

2014-12-05

Olimpiada Przedsiębiorczości

         4 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbył się etap szkolny X edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział 14 uczniów z Technikum. Mogli oni wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarzadzania i prawa. Najlepiej wykonał zadania testowe Adam Sosnowski z klasy III Technikum Logistycznego.
Podanie szacunkowych progów punktowych, kwalifikujących do eliminacji okręgowych nastąpi 9 grudnia 2014 r. Wówczas będzie wiadomo, kto z naszej szkoły zakwalifikował się do eliminacji okręgowych.
Ogłoszenie oficjalnych wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady będzie miało miejsce 12.01.2015 r., a eliminacje okręgowe odbędą się 5.03.2015 r.

2014-12-04

Próbna matura z OPERONEM

"Stanisław August Poniatowski w kapeluszu z piórami "
"Stanisław August Poniatowski w kapeluszu z piórami "
2014-11-27

„Sztuka klasyczna. Sztuka romantyczna” – lekcja muzealna w Muzeum Narodowym w Warszawie.

        26.11.2014 roku dla uczniów klasy III TEPiT i członków Koła dziennikarskiego została zorganizowana wycieczka edukacyjna w ramach projektu: „Przygoda z historią i sztuką” opracowanego przez Jolantę Bandurską i Ewę Kanię –Nec organizowanego przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

2014-11-27

"Miasto 44"

          26.11.2014 roku dla uczniów klasy III TEPiT i członków Koła dziennikarskiego odbyła się wycieczka edukacyjna w ramach projektu: „Przygoda z historią i sztuką” organizowanego przy wsparciu Starostwa Powiatowego.
Wyjazd miał na celu m.in. obejrzenie filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy oraz przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących Powstania Warszawskiego, którego 70. rocznicę obchodziliśmy w tym roku. Była to swoista lekcja historii i pewnego rodzaju konfrontacja rzeczywistości fabularnej z faktami historycznymi dotyczącymi tego wydarzenia.

2014-11-26

Karolina Taperek z klasy III Technikum Hotelarstwa w gronie najzdolniejszej młodzieży z Mazowsza

              Uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyło się 24 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej.
W gronie wyróżnionych 473 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych znalazła się nasza uczennica Karolina Taperek. To wielki zaszczyt dla uczennicy, jej rodziców, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów ze szkoły.
             Przewodnim hasłem towarzyszącym uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów była myśl starożytnego filozofa Platona „Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać to, co dobre – w tym cel rozumnego życia”.
            Najzdolniejsza młodzież była powitana przez prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie profesora Stanisława Dawidziuka, wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika.
Pan Karol Semik podkreślił, że wyróżnieni uczniowie osiągnęli ogromny sukces. Na swój sukces pracowali sami, ale w dużej mierze przyczyniło się otoczenie, w którym żyją m. in. rodzice i szkoła. Porównał sukces do rośliny, która, by mogła pięknie rosnąć, wymaga pielęgnacji i troski, ale też zaznaczył, że sukces nie może być osiągany za wszelką cenę i nie może być celem samym w sobie.
           Uroczystość uświetnił występ chóru z LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.
                                                                                                                Jolanta Bulwicka -Osińska

2014-11-19

Konkurs historyczny

        Troje uczniów naszej szkoły brało udział w XVI Ogólnopowiatowym Konkursie Historycznym pt. „Legiony a niepodległość Polski w latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego” : Karolina Grześkiewicz z kl.IV TH-TŻ, Paweł Masłowski z kl.III TEPiT i Oskar Gontarczyk z I TH-TŻ.
        Konkurs odbył się 4 listopada 2014 r. w PZSP w Legionowie i miał na celu zainteresowanie młodych ludzi jedną z kart naszej historii i ukazanie związków miedzy przeszłością Legionowa a historią Polski. Uczniowie musieli posiadać szczegółową wiedzę z zakresu powstania i szlaku bojowego Legionów Polskich w czasie I wojny światowej i roli Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Część pytań dotyczyła także historii Legionowa.
        Największą wiedzą wśród naszych uczniów wykazała się Karolina Grześkiewicz z kl. IV TH-TŻ, która uzyskała II miejsce w konkursie i otrzymała atrakcyjne nagrody: tablet, książki historyczne oraz medal z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Piotr Masłowski zajął V miejsce, a Oskar Gontarczyk VI miejsce w konkursie.
        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

2014-11-20

Akademia szkolna z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

2014-11-19

Olimpiady – etap szkolny

              24.10.2014 r. odbył się etap szkolny XXXIX Edycji Olimpiady OW i UR (Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych) z bloku żywienie człowieka. Brali w niej udział uczniowie kl. IV TŻ i GD.
Przeprowadzono część teoretyczną - 60 pytań testowych dla całej klasy i etap praktyczny
(3 zadania do wykonania) dla osób, które uzyskały najwięcej punktów.
I miejsce zajęła Ewa Dąbrowska, II - Paulina Ciemerych, III - Izabela Chodorska. Do etapu okręgowego zakwalifikowała się Ewa Dąbrowska, która w kwietniu pojedzie do Warszawy z koordynatorem olimpiady p. Teresą Gumieniak.
Celem olimpiady jest upowszechnienie, poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny żywienia człowieka.

2014-11-18

Lekcja na żywo

         23 października 2014 r. uczniowie klasy IV TH-TŻ, III TEPiT i III TL obejrzeli lekcję na żywo pt. „ Opowieść o Żydach polskich” zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Audiowizualny i Program 1 Polskiego Radia. O żydowskiej tożsamości i najważniejszych elementach wspólnej polsko-żydowskiej historii opowiadali: Maria Seweryn, aktorka oraz dyrektorka Och-Teatru w Warszawie i Maciej Orłoś, aktor i prezenter. Prowadzący pokazali nam wystawę i opowiedzieli o kulturze i historii Żydów w Polsce. Zobaczyliśmy, jak na tle historii naszego kraju wyglądało życie polskich Żydów i ich relacje z resztą społeczeństwa. Lekcja „Opowieść o Żydach polskich” okazała się ciekawym uzupełnieniem szkolnego programu nauczania. Dzięki niej uczniowie zobaczyli wystawę bez konieczności opuszczania murów szkoły.
        Projekt został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. Za udział w lekcji na żywo szkoła otrzyma certyfikat.

2014-11-18

Wybory samorządowe

        Dwie drużyny z naszej szkoły: "Młodzi aktywni” i „Kreatywni” biorą udział w projekcie „Wybory 2014 – sprawdzam!”zorganizowanym przez Fundację Kuźnica im. Hugona Kołłątaja. Celem udziału młodzieży w projekcie jest podniesienie poziomu kompetencji obywatelskich młodzieży z obszaru objętego projektem.

2014-11-06

Wolontariat

     Idea wolontariatu przedstawiona przez Katarzynę Kacprzak – logopedę i Annę Grochowską – pedagoga szkolnego z Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie na spotkaniu z młodzieżą zainteresowaną tą formą aktywności społecznej ( 30.10.2014r.)

2014-11-06

Spotkanie z dyrektorem Ośrodka Kultury w Serocku Tomaszem Gęsikowskim

2014-11-01

VII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Nasi uczniowie wśród 500 najlepszych logistyków w Polsce.

2014-10-29

Logistyczna wycieczka do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

     15 października 2014 roku uczniowie z klasy    I Technikum Logistycznego zwiedzali Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Jest to największe muzeum tego typu
w Polsce i jedno z największych w Europie.

2014-10-16

Akcja specjalna z okazji Światowego Dnia Żywności

16 października 2014 roku w PZSP w Serocku przeprowadzono akcję specjalną z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności.

2014-10-16

Obchody XIV edycji Dnia Papieskiego.

16 października 2014 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbył się uroczysty apel, który wpisał się w ogólnopolskie obchody XIV edycji Dnia Papieskiego.

2014-10-15

Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego

15.10.2014r. na stadionie miejskim w Legionowie odbyły się zawody w piłkę nożną chłopców o mistrzostwo Powiatu Legionowskiego.

Słodka niespodzianka od Rady Rodziców
Słodka niespodzianka od Rady Rodziców
2014-10-14

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

DZ z uczniami szkoły pod pełnymi żaglami
DZ z uczniami szkoły pod pełnymi żaglami
2014-10-04

Piknik żeglarski 4 - 5 październik 2014

2014-09-30

Młodzież klasy III TŻ na spotkaniu z Arkadiuszem Niemirskim -autorem powieści detektywistycznych


Arkadiusz Niemirski – autor książek dla młodzieży i dorosłych, dziennikarz, satyryk, kontynuator powieści "Pan Samochodzik i …”, słynnej serii powieści Zbigniewa Nienackiego w sposób zabawny i autoironiczny przedstawił na spotkaniu z uczniami swoją drogę życiową od kabareciarza, pracownika naukowego do pisarza powieści detektywistyczno-przygodowych.

2014-09-19

Wyjazd edukacyjno-zawodowy do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

      18 września 2014 roku uczniowie klasy drugiej TEPiT i trzeciej Technikum Logistycznego gościli w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, pierwszej uczelni logistycznej w Polsce.
     

2014-09-03

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty.

2014-08-29

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.30.

2014-07-10

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !!!

2014-06-25

Wycieczka do Sandomierza

11 czerwca 2014 roku o godzinie 5.45 grupa licząca 43 uczniów rozpoczęła swoją wyprawę do Sandomierza.

2014-05-30

,,Świeża i zdrowa kuchnia majowa"

Konkurs gastronomiczny w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

2014-05-12

Aktualności

Aby pobrać podanie należy zarejestrować się w elektronicznym systemie ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych pod adresem : http://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl i postępowac zgodnie z instrukcją.

2014-04-24

REGULAMIN KONKURSU GASTRONOMICZNEGO „SMACZNY I ZDROWY FESTIWAL MAJOWY”

Kliknij
Kliknij
2014-03-06

G I M N A Z J A L I S T O !!!

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum do ukończenia 18-tego roku życia.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-04-28

„Pożegnania nadszedł czas..."

25 kwietnia 2014 roku w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-04-24

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

4 kwietnia 2014 roku ponad 40 maturzystów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku pod opieką ks. Piotra Muzyczyszyna, pani Anny Biernackiej, pani Krystyny Kułakowskiej oraz wychowawczyni pani Justyny Wszołek wzięło udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę.

2014-04-09

Konkurs recytatorski

Człowiek, który podejmuje trud, zawsze wygrywa, bez względu na wynik.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-04-09

Dzień otwarty

29 marca 2014 roku już po raz kolejny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku zorganizowany został Dzień Otwarty dla gimnazjalistów i ich rodziców.

2014-04-09

Wycieczka do Londynu

24.03.2014r. klasa II TEPiT uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej z przedmiotów zawodowych na temat: Obsługa podróżnych w porcie lotniczym i na statku powietrznym.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-03-30

Dzień inny niż wszystkie w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

21 marca 2014 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbył się pierwszy Dzień Języków Obcych, podczas którego uczniowie przekonywali, iż znajomość języków otwiera wiele możliwości i stwarza nowe szanse rozwoju osobistego.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-03-19

"Bez strachu" - warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS

18 marca 2014 w szkole odbyły warsztaty edukacyjne pt. „Bez strachu” dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-03-10

Studniówka 2014 r.

W minioną sobotę 15 lutego 2014r w eleganckich wnętrzach sali bankietowej „Mario” w Zegrzu Południowym odbyła się studniówka uczniów klas maturalnych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.

Nasi uczniowie w Sejmie RP
Nasi uczniowie w Sejmie RP
2014-03-06

Konferencja „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą”

31 stycznia 2014 roku w godzinach 12.00-16.00 40-to osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. Anny Kuleszy i p. Marka Szajdy wzięła udział w konferencji „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą” w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-03-10

Konkurs Gastronomiczny

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku był organizatorem pierwszego konkursu gastronomicznego w ramach projektu „Powiat Otwartych Szans”, który odbył się w szkolnej hali sportowej 23 stycznia 2014 roku.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-03-10

Góra grosza 2013

Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Galeria
Galeria
2014-03-11

Mikołajki 2013

6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole tzw. Mikołajki – dzień, w którym dostajemy prezenty.

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
2014-03-10

95. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Inauguracja obchodów Święta Niepodległości

Galeria z wycieczki
Galeria z wycieczki
2014-03-06

Wycieczka edukacyjna do Warszawy – Zwiedzanie Belwederu

16 października 2013 roku odbyła się wycieczka przedmiotowa do Belwederu – rezydencji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.