Informacja o odpłatnościach


Informacja Dyrektora CKE w sprawie odpłatności za egzaminy maturalne

 

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1) po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji maturalnej, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł, którą trzeba będzie wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r. na wskazane przez Komisję konto bankowe.

 

Uwaga!
Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na naszej stronie internetowej

w dniu 1 stycznia 2019 r.

W tym samym terminie (od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r.) należy złożyć do Komisji „Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów”- zał. 26a dostępny na naszej stronie wraz z dowodem jej uiszczenia. Natomiast kopię tych dokumentów należy dostarczyć do szkoły. Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

 

SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ

Każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole macierzystej lub bezpośrednio w OKE w Warszawie, wysyłając do Komisji e-mail na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga!
W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Absolwent o niskim dochodzie może zwrócić się do dyrektora OKE w Warszawie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( zał. 26b ) .

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do Komisji nie później niż do 31 grudnia 2018 r.