Matura w naszej szkole


Matura dawniej i dziś

Słowo matura pochodzi od łacińskiego maturus , co znaczy dojrzały.

 

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku języka polskiego PWN termin matura ma dwa znaczenia:
1. „egzamin z zakresu szkoły średniej, zdawany po jej zakończeniu”,
2. „świadectwo zdania tego egzaminu uprawniające do starania się o przyjęcie na wyższą uczelnię”.

 

             Pierwszy egzamin maturalny (zwany wówczas egzaminem dojrzałości) w Powiatowym Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Serocku (dawnym Zespole Szkól Rolniczych) odbył się w 1980 roku.
Na egzaminie z języka polskiego abiturient dokonywał wyboru jednego z pięciu przygotowanych tematów i miał 5 godzin na jego opracowanie. Oto, z jakimi problemami przyszło się zmierzyć ówczesnym maturzystom.
     1. Galeria postaci satyrycznych w literaturze oświecenia – ich geneza i rola.
     2. Romantyczna koncepcja postawy obywatelskiej i jej kształt literacki.
     3. Bohaterowie Stefana Żeromskiego w konflikcie z samym sobą i ze światem.
     4. Obrona humanistycznych wartości w literaturze powojennej.
     5. Jakie filmy o tematyce współczesnej zainteresowały Cię i skłoniły do refleksji.
Ta forma egzaminu państwowego odbywała się wówczas w formie pisemnej i ustnej. Oprócz języka polskiego obowiązkowa była matematyka. Abiturienci zdawali też ustne egzaminy z języka obcego i jednego z wybranych przedmiotów.
Nie istniał rozdział na część podstawową i rozszerzoną, a egzaminy pisemne były identyczne dla każdego zdającego w danym województwie. W każdym regionie ustalano inne tematy pisemnej matury.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili tylko przedstawiciele danej szkoły. Arkuszy maturalnych po ich wypełnieniu przez abiturienta nie kodowano. Sprawdzali je nauczyciele z tej samej szkoły.
Abiturient na egzaminie pisemnym mógł mieć przy sobie piórnik, maskotkę, a także spożywać w trakcie egzaminu kanapki i napoje. Dozwolone było także kontrolowane wychodzenie z sali do toalety.

 

Lata 90.

 

Po 1989 roku ogólna organizacja szkolnictwa pozostała początkowo ta sama, ale zmieniły się znacząco egzaminy dojrzałości. W latach 90. były one niezbędne, aby dostać się na studia, ale oprócz nich trzeba było zdać oddzielne egzaminy wstępne (odbywające się około dwa miesiące później). Inny nieco był też zestaw przedmiotów na maturze, z którego w pewnym momencie (w 1985 roku) zniknęła matematyka jako przedmiot obowiązkowy.
Egzamin dojrzałości na przełomie wieków składał się w części pisemnej z języka polskiego i z wybranego przedmiotu, zaś w części ustnej z języka polskiego, wybranego przedmiotu i jednego języka obcego. W odróżnieniu od obecnych matur, wypracowania pisemne sprawdzane były w szkole i bez "klucza".
Maturzysta najpierw zdawał egzaminy pisemne, a potem - w zależności od wyniku - egzaminy ustne z przedmiotów obowiązkowych i wybranych. Jeśli dobrze zdał jeden, to z drugiego mógł uzyskać zwolnienie.
Aby być zwolnionym z egzaminu ustnego wystarczyło przez ostatnie dwie klasy mieć z danego przedmiotu co najmniej czwórkę i napisać egzamin na piątkę.
Egzaminy te ostatecznie też zatraciły swój elitarny charakter, ich "zdawalność" osiągnęła bardzo wysoki procent. W porównaniu z dzisiejszymi czasami szerszy był też program nauczania.

 

Matura 1990
Dzień 7 maja był dniem składania egzaminu pisemnego z języka polskiego.
Młodzież w PZSP w Serocku pisała prace na następujące tematy:
1. Tryumf wolnej myśli... Refleksje nad dorobkiem ideowym oświecenia.
2. Marzenia a rzeczywistość... O postawach bohaterów romantyzmu i ich spadkobierców.
3. ...,,w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę...” Rozwiń myśl
A. Camusa, odwołując się do literatury współczesnej.

 

               W wyniku reformy edukacji w 2005 roku egzamin dojrzałości został zastąpiony egzaminem maturalnym w nowej, obowiązującej obecnie formule, zwanej potocznie nową maturą.
Nowa matura miała zapobiegać ściąganiu i być bardziej obiektywna.
Pisemną część oceniają zewnętrzni egzaminatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Obiektywizm oceniania gwarantuje anonimowość prac, które podpisane są kodem ucznia, a nie jego nazwiskiem. Ustną maturę oceniają komisje szkolne, z udziałem egzaminatora z OKE.
Uległ zmianie czas trwania egzaminów pisemnych: z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym wynosił 170 min, a z języków obcych i przedmiotów wybranych 120 min. Inaczej były też skonstruowane arkusze maturalne.

 

Matura 2005 z języka polskiego
Część I - rozumienie czytanego tekstu Dzikie słówka.
Część II – pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie (co najmniej dwie strony, tj. około 250 słów).
1. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.

 

      W roku szkolnym 2009/2010, po 25 latach nieobecności, na maturę wróciła matematyka jako przedmiot obowiązkowy.

 

     2013/2014 to ostatni rok szkolny przed zmianami w egzaminie maturalnym.
W tym roku po raz ostatni licealiści zdają maturę na dotychczasowych zasadach. Jedynie uczniowie techników, w których nauka trwa o rok dłużej, przystąpią za rok jeszcze do matury w tej formule.
        Od 1 września 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych weszła reforma, która skutkować będzie kolejnymi zmianami na maturze od 2015 roku.
Przede wszystkim zmodyfikowany zostanie egzamin ustny z języka polskiego - prezentację na znany wcześniej uczniowi temat zastąpi odpowiedź na wylosowane w trakcie matury pytanie. Od przyszłego roku każdy maturzysta, który zdecyduje się na przedmioty dodatkowe, będzie musiał zdawać co najmniej jeden z nich na poziomie rozszerzonym. Zapowiedziany jest też koniec „klucza odpowiedzi”, którego wielu maturzystów bało się najbardziej.

 

Matura 2014

       5 maja 2014 roku rozpoczęła się kolejna - już 34 - matura w naszej szkole.
W hali sportowej o godz. 9.00. rozpoczął się egzamin pisemny z języka polskiego.
Abiturienci,w części I, zmagali się z zadaniami do tekstu O miłości.
W części II mieli do wyboru jeden z tematów:
         1. Żołnierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci.

         2. Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza  na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.
Maturzyści wychodzili z egzaminu z mieszanymi uczuciami, choć wcześniej, jak sami mówili, typowali właśnie tematy z Wesela i Potopu, to myśleli, że fragmenty do analizy będą łatwiejsze. Co zaś tyczy czytania ze zrozumieniem, tekst okazał się przyjemny i niezbyt trudny. Natomiast pytania odnosiły się do funkcji, środków stylistycznych, relacji między akapitami i trzeba było bardziej bazować na wiedzy niż rozumieniu tekstu.

 

6 maja 2014 roku - egzamin pisemny z matematyki. Tego dnia obawiała się większość maturzystów. W tym roku arkusz zawierał 25 zadań zamkniętych i 9 otwartych.
Większość absolwentów twierdziła, że zadania były dość trudne.

 

7 maja 2014 roku – egzamin pisemny z języka angielskiego. Trzeciego dnia maturzystów czekała miła niespodzianka. CKE przygotowała tym razem typowy arkusz zawierający rozumienie słuchanego tekstu, rozumienie pisanego tekstu oraz wypowiedź pisemną.W krótkiej formie należało napisać wiadomość do kolegi; w dłuższej list prywatny do kolegi z Anglii. Absolwenci nie mieli z tymi poleceniami problemów, gdyż ćwiczyli te umiejętności systematycznie.

 

W tym samym dniu od godz. 14.00 maturzyści zmagali się z językiem angielskim na poziomie rozszerzonym. Ten egzamin składał się z dwóch części.
I trwała 120 minut, podczas których absolwenci usieli wykazać się umiejętnością stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz znajomością różnych form pisemnej wypowiedzi. Tym razem mieli do wyboru napisanie rozprawki, opowiadania lub recenzji.
Po półgodzinnej przerwie maturzyści przystąpili do drugiej części, która trwała 70 minut. Sprawdzała umiejętności rozumienia słuchanego tekstu oraz rozumienia pisanego tekstu i rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych.
Zmęczeni po całym dniu zdawania egzaminu z języka angielskiego o godz. 17.30 maturzyści opuścili szkołę.

 

08 maja 2014 roku odbył się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, który trwał 180 minut. W czasie trzech godzin maturzyści pisali dłuższą wypowiedź na podstawie dwóch podanych w arkuszu źródeł literackich. Podobnie jak w arkuszu z poziomu podstawowego, maturzyści mieli możliwość wyboru jednego z dwóch podanych tematów:
Temat 1. Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania we fragmentachDon Kichota
z La Manchy Miguela de Cervantesa Saavedry oraz Romea i Julii Williama
Szekspira.
Temat 2. Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Brunona
Schulza Sierpień i powieści Leopolda Tyrmanda Zły. Omów sposoby ukazania
przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach.

 

W przeciwieństwie do poziomu podstawowego te tematy nie sprawiały abiturientom problemów.

      Pierwszy tydzień zmagań egzaminacyjnych zakończył się egzaminem z wiedzy o społeczeństwie.
Zaprawieni w bojach maturzyści zdawali w kolejnych dniach pisemną biologię, geografię, chemię i język rosyjski.
      Potem przyszedł czas na ustne egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i języka rosyjskiego.
23 maja odbyły się ostatnie ustne egzaminy.
Teraz maturzyści z niecierpliwością będą czekać na ostateczne wyniki i świadectwa maturalne, które OKE przekaże do szkół 27 czerwca 2014 roku.