O szkole


 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM

 

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych,

zawód: technik eksploatacji portów i terminali,

zawód: technik hotelarstwa,

zawód: technik logistyk.

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

zawód: oddziały wielozawodowe

                     

 

 TECHNIKUM

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ EUROPASS - SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM UZNAWANY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

TECHNIK LOGISTYK

 

Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja. Logistyka to nowoczesny kierunek - stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

1. Perspektywy zawodowe:
Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Pracę można będzie również znaleźć w wojskowych oddziałach logistycznych różnych szczebli dowodzenia jako pracownik cywilny resortu obrony narodowej oraz w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. W administracji państwowej w centrach zarządzania kryzysowego i wydziałach porządku i bezpieczeństwa publicznego. Absolwent szkoły otrzymuje tytuł technika logistyki po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, może kontynuować naukę na każdych studiach wyższych po zdaniu matury.

 

2. Zadania zawodowe:
• Przygotowywanie procesu logistycznego.
• Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne.
• Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych w co    

   najmniej dwóch językach obcych.
• Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi.
• Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów
   magazynowych.
• Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu.
• Organizowanie logistyki miejskiej.
• Zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej.
• Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej.
• Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

 

Technik logistyk to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej – systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, które coraz częściej poszukują pracowników nie będących wyłącznie specjalistami w jednej danej dziedzinie, ale znających wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i będących dobrymi organizatorami. Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach logistyka, spedycja, transport i innych pokrewnych. Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach:

 

1. Do jego obowiązków należy:

 • planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych
 • organizowanie prac oraz prowadzenie dokumentacji związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania
 • organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji
 • optymalizacja rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich
 • organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

 

2. Technik eksploatacji portów i terminali wie m.in.:

 • Jak funkcjonuje lotnisko?
 • Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”?
 • Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut?
 • Jak rozmieszcza się ładunki w samolocie?
 • Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767?
 • Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne?

 

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to EUROZAWÓD - obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe.
Daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki "mundurowe". Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Zdrowe i racjonalne żywienie jest modne, w związku z czym specjaliści od żywienia są poszukiwani. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymusiły konieczność połączenia trzech zawodów: technika żywienia i gospodarstwa domowego, technika organizacji usług gastronomicznych oraz kucharza tak, aby absolwent tego kierunku kształcenia był bardziej wszechstronny i przystosowany do wymagań pracodawców oraz klientów.

 

1. Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 • oceniać jakość żywności,
 • pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw,
 • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi,
 • planować i oceniać żywienie różnych grup ludności,
 • organizować produkcję gastronomiczną ( od zapotrzebowania po produkcję i obsługę gości),planować i organizować usługi gastronomiczne,
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) oraz będzie wiedział jak być w tym lepszym od konkurencji,

 

2. Możliwości zatrudnienia:

 • restauracje
 • hotele,
 • zakłady gastronomiczne,
 • własna działalność,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale,sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

 

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych
Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.
Wykształcenie zdobyte na tym kierunku gwarantuje zatrudnienie nie tylko w kraju ale i za granicą.

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Usługi hotelarskie, turystyczne oraz pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem to taki rodzaj działalności, który ma przed sobą dużą przyszłość.

 

1. Zdobyte umiejętności:
Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa będzie profesjonalistą gościnności przygotowanym do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie.

 

2. Możliwości zatrudnienia:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na stanowiskach technika w:

 • recepcji i części parterowej hotelu części noclegowej hotelu hotelowym dziale gastronomicznym;
 • obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach; wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej: promowej, kolejowej, lotniczej;
 • technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach;
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z hotelarstwem, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.
Wykształcenie zdobyte na tym kierunku gwarantuje zatrudnienie nie tylko w kraju ale i za granicą.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia trwa 3 lata

Nauczane języki: angielski
Absolwenci uzyskują staranne przygotowanie do pracy w wybranym zawodzie i możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II stopnia w celu zdobycia tytułu technika.

 

ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE

 

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole. Wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie zdobywają na kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy. Uczniowie Szkoły Branżowej I sytopnia są zatrudniani przez pracodawcę na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego.