RODO


Informacja w zakresie Ochrony Danych Osobowych

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informuje się, iż:

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, ul. Wł. Wolskiego 8, 05-140 Serock (zwany dalej PZSP w Serocku);

 

2) w PZSP w Serocku wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pzspserock.pl lub pisemnie na adres PZSP w Serocku wskazany w pkt. 1;

 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na PZSP w Serocku obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. A RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;

 

4) dotyczące Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

 

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173);

 

6) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt. 5, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

7) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jeżeli odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8) podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów związanych z realizacją złożonego przez Państwa wniosku lub jest niezbędne do realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania związanego;

 

9) decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Państwa dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.